13 – 14 lutego Ingres Marsa w znak Wodnika Koniunkcja Marsa z PlutonemShare No Comment